Projekt „Innowacyjna Jedynka” to część szerszej strategii naszej szkoły na rzecz takiego organizowania środowiska uczenia się,  by potencjał uczniów, oddolna inicjatywność kadry i interesariuszy, zaufanie środowiska lokalnego oraz baza szkoły były w synergii zagospodarowane na rzecz zrównoważonego rozwoju edukacyjnego i zawodowego młodzieży oraz zmiany społecznej.

Cele projektu obejmują  podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji  kadry gimnazjum w zakresie pedagogiki innowacyjności, coachingu, zarządzania placówką oraz wykorzystania TIK. Nabyta wiedza poparta nowymi umiejętnościami i adekwatniejszymi postawami przeszkolonych liderów wpłynie na poprawę organizacji oraz umiędzynarodowienie nauczania i uczenia się w „Jedynce”.

Uczestnikami projektu jest 12 osób – nauczycieli różnych przedmiotów, a także kadry zarządzającej, co gwarantuje skuteczność i  jakość wdrażanych rozwiązań. W ramach projektu planujemy szereg  działań: szkoleń zagranicznych, webinarów, job shadowing, teaching assignment, a także organizację Tygodnia Innowacji w szkole oraz cyklu konferencji Open Space, w tym również dla nauczycieli z Trójmiasta. W naszych przedsięwzięciach wspierać nas będzie Uniwersytet Gdański (zwłaszcza Wydział Nauk Społecznych) – lider w działaniach  na rzecz zmiany społecznej oraz pedagogiki innowacyjności. Skuteczność przedsięwzięć  zapewnią zaplanowane metody: „Hatchery”, gamifikacja, CLIL, dyskusje w ramach  konferencji Open Space, obozy innowacji, metody coachingowe, projekty (eTwinning). Będziemy również wykorzystywali dramę i metody nieformalne oraz nowe narzędzia, w tym Web 2.0. 

Rezultatem projektu będzie wysoce wykwalifikowana kadra – świadomie budująca społeczność uczącą się i krytycznie stosująca nowoczesne metody kształcenia we współpracy z otoczeniem. Oddziaływanie projektu będzie trwałe i wielopłaszczyznowe: na uczestników, kadrę szkoły,  uczniów, rodziców, jak również na społeczność lokalną. Dzięki warsztatom, szkoleniom, projektom wzrosną kompetencje zawodowe całej kadry,  a młodzież nauczy się otwartości i sposobów rozwiązywania realnych problemów, rodzice i otoczenie będą partnerami innowacyjnych przedsięwzięć.

Obejrzyj prezentację!

Przeczytaj nasz magazyn!

Skip to content