DOKUMENTY WYMAGANE W TOKU REKRUTACJI:

1.   Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna prawnego.

2.   Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu kończącego szkołę.

3.   Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

4.   Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną (działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat).

5.   Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 zdjęcia.

6.   Kopia skróconego aktu urodzenia (tylko do wglądu);

7.   Karta zdrowia (w przypadku potwierdzonego przyjęcia do szkoły).

8.   Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

9. Karta informacyjna – do pobrania poniżej.

Aktualny harmonogram rekrutacji 2021/2022

Rekrutacja uczniów klauzula informacyjna

Na podstawie  § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Terminy rekrutacji 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.   do godz. 15.00 od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00  
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
5 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 23 sierpnia 2021 r.
Skip to content