Zasady rekrutacji  do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w XVII  Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni 

wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 18/2016/2017

z dnia 19 kwietnia 2017r.

podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

·         Zarządzenie Nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych , szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

 

I.             Założenia ogólne.

W roku szkolnym 2017/2018 oferujemy naukę w dwóch klasach pierwszych. Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:  język polski, język angielski, matematyka, czwarty przedmiot do wyboru przez kandydata spośród następujących:   informatyka, historia, biologia,  geografia, chemia.

XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oferuje spersonalizowany proces uczenia się (brak profili), uczeń może wybrać  2-3 rozszerzenia spośród przedmiotów:   język polski, języki obce, matematyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, historia, wos. Nauka będzie odbywała się w grupach międzyklasowych.

Rozszerzenie z języka angielskiego będzie realizowane przez wszystkich uczniów od pierwszej klasy, według poziomów zaawansowania. Oferujemy również naukę języków francuskiego oraz niemieckiego.

W ofercie szkoły znajdują się także międzyklasowe roczne fakultety: przedsiębiorczości, programowania, design thinking, przedsiębiorczości społecznej. Udział w nich będzie objęty dodatkowym sprawdzianem predyspozycji we wrześniu 2017r.

Oferta szkoły może ulec modyfikacji zgodnie z wyborami uczniów w dalszym cyklu kształcenia, po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych placówki.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej: www.17logdynia.pl


II. Terminy rekrutacji i składania dokumentów


1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 08 maja 2017 r. (poniedziałek) – do 14 czerwca 2017 r., do godz. 15.00 (środa)


2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r. od godz. 11.00 (piątek)  – do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 (wtorek)


3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i ust.7, art. 155 ust.4 i ust.7, art. 165 ust. 3 i ust.4 ustawy – Przepisy wprowadzające.

od 27 czerwca 2017 r. od godz. 15.00  – do 29 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 (czwartek)


4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

7 lipca 2017 r. do godz. 12.00 (piątek)


5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 10 lipca 2017 r. od godz. 12.00 (poniedziałek)  do 13 lipca 2017 r. do godz. 15.00 (czwartek)


6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14 lipca 2017 r. do godz. 12.00 (piątek)


7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.
niezwłocznie, nie później niż do 14 lipca (piątek) do godz. 15.00 w razie wystąpienia konieczności potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniach, termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przedłuża się do 28 lipca 2017 r.


III. Kryteria i warunki przyjmowania uczniów do klasy I.

1.   Do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni obowiązuje elektroniczny, scentralizowany  system naboru.

2.   O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje największa suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym.

3.   Punkty uzyskane z ocen na świadectwie przyznaje się przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka  oraz z czwartego przedmiotuwybranego przez kandydata spośród następujących:     informatyka/historia/biologia/geografia/chemia.

wg następującej wartości punktowej dla oceny:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry    – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punktów

1.   Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (o którym mowa w art. 20f ust.2 punktów 3, art. 20h ust. 6 punktów 4, art. 20j ust. 2 punktów4 ustawy) przyznaje się 7 punktów

2.   W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit.a, art. 20h ust. 6 pkt5 lit. a, art. 20j ust. 2 pkt 5 lit.  a ustawy, za:

a.   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

b.   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i  art. 32a ust. 4 ustawy

·         tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

·         tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punktów

·         tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów

c.   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

·         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punktów

d.   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy i art. 32a ust.4:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

·         dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów

·         tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

·         tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów

·         tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punktów

e.   uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktów 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

·         międzynarodowym – przyznaje się 4 punktów

·         krajowym – przyznaje się 3 punktów

·         wojewódzkim – przyznaje się 2 punktów

·         powiatowym – przyznaje się 1 punktów

3.   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

4.   W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

5.   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

6.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.


IV. Inne wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:

1.   Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna prawnego.

2.   Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3.   Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

4.   Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną (działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat).

5.   Podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcie.

6.   Kopia skróconego aktu urodzenia.

7.   Karta zdrowia ( w przypadku potwierdzonego przyjęcia do szkoły).

8.   Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające  z obowiązujących przepisów prawa.

INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY telefonicznie –  (58/ 620-33-16) czynny w godzinach 7.30-15.30, elektronicznie: sekretariat@17logdynia.pl