Konkurs na stanowisko głównego księgowego

Share on facebook
Share on email
Dyrektor Gimnazjum nr 1   w Gdyni/17LO w Gdyni
ogłasza konkurs  na  stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Gimnazjum nr 1 w Gdyni
ul. 10-Lutego 26
81-364 Gdynia
tel.: (58) 620 33 16
II. Określenie stanowiska:
Główny Księgowy – 1 etat (40 godzin tygodniowo)
III. Wymagania niezbędne:     (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego,
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
IV. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
2. Umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości.
3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym    znajomość obsługi programów księgowych oraz Word i Excel.
4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole.
5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
8. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki.
4. Opracowywanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych.

6. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia w programie Wyposażenie firmy ProgMan.
7.Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.
VI. Warunki pracy na stanowisku:
Praca wykonywana w biurze w Gimnazjum nr 1, przy komputerze.VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
– życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
– potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie  wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
– aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównej księgowej,
* oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),
* oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
* oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
* oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.VII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2017r. w godz. 9.00  do 14.00 w sekretariacie Gimnazjum Nr 1, ul. 10-Lutego 26, 81-364 Gdynia.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs  na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gdyni (www.gdynia.pl). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gdyni.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Uwaga! Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty, które nie będą składane w zamkniętych kopertach zaadresowanych na jednostkę z dopiskiem o treści określonej w ogłoszeniu o naborze lub oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych zostaną zniszczone.

 

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni/17 LO
Oktawia Gorzeńska
17 LO Gdynia
Skip to content